تفاوت بین صحت و زینه بندی چیست؟

صحت یک تجهیز بیانگر این است که مقداری که تجهیز نشان میدهد چه میزان به اندازه واقعی(true value) نزدیک است. از طرفی زینه بندی کوچکترین تغییری است که تجهیز می تواند اندازه گیری کند.به طور مثال به شکل زیر دقت کنید. صحت هر دو گیج دما در شکل زیر 4 ± درجه و به این معنی است که مقداری که نشان میدهند می تواند به اندازه چهار درجه در دو جهت متفاوت باشند( این مقدار در کاتالوگ گیجها یا بر روی آنها ذکر میشود). (به طور معمول، صحت به صورت یک محدوده مثبت-منفی بیان می شود). گیج بالایی دارای زینه بندی یا رزلوشن بهتری است. چون خط های نشانه بیشتری بین اعداد 280 و 290 در صفحه گیج بالا نسبت به پایینی وجود دارد. زینه بندی بهتر( ریزتر) تنها خطاهای گرد کردن را کاهش می دهد، اما صحت دستگاه را تغییر نمی دهد به طوریکه همانگونه که اشاره شد صحت این دو گیج برابر است. در هر صورت زینه بندی درشت تر خطاهای گرد کردن را اضافه می کند.

resolution

 تصور غلط رایج این است که زینه بندی یک تجهیز برابر صحت آن است. به عنوان مثال، اگر یک نشانگر دیجیتال مقداراندازه گیری شده  را با  چهار رقم اعشار (0.0001) نمایش می دهد، صحت آن نیز دقیقا برابر با همان مقدار باید باشد که معمولا اینطور نیست. اگر چه زینه بندی بالا یک پیش شرط برای صحت بالا است اما آن را تضمین نمی کند.