bukanpipebukanpipebukanpipe
۰۴۴-۴۶۴٣٣۴۴۴,۵
آذربایجان غربی - بوکان- کیلومتر ١۰ جاده میاندواب
bukanpipebukanpipebukanpipe

تفاوت بین صحت و زینه بندی چیست؟

اطلاعات فنی

تفاوت بین صحت و زینه بندی چیست؟

resolution

صحت یک تجهیز بیانگر این است که مقداری که تجهیز نشان میدهد چه میزان به اندازه واقعی(true value) نزدیک است. از طرفی زینه بندی کوچکترین تغییری است که تجهیز می تواند اندازه گیری کند.به طور مثال به شکل زیر دقت کنید. صحت هر دو گیج دما در شکل زیر ۴ ± درجه و به این معنی است که مقداری که نشان میدهند می تواند به اندازه چهار درجه در دو جهت متفاوت باشند( این مقدار در کاتالوگ گیجها یا بر روی آنها ذکر میشود). (به طور معمول، صحت به صورت یک محدوده مثبت-منفی بیان می شود). گیج بالایی دارای زینه بندی یا رزلوشن بهتری است. چون خط های نشانه بیشتری بین اعداد ٢٨۰ و ٢٩۰ در صفحه گیج بالا نسبت به پایینی وجود دارد. زینه بندی بهتر( ریزتر) تنها خطاهای گرد کردن را کاهش می دهد، اما صحت دستگاه را تغییر نمی دهد به طوریکه همانگونه که اشاره شد صحت این دو گیج برابر است. در هر صورت زینه بندی درشت تر خطاهای گرد کردن را اضافه می کند.

 تصور غلط رایج این است که زینه بندی یک تجهیز برابر صحت آن است. به عنوان مثال، اگر یک نشانگر دیجیتال مقداراندازه گیری شده  را با  چهار رقم اعشار (۰.۰۰۰١) نمایش می دهد، صحت آن نیز دقیقا برابر با همان مقدار باید باشد که معمولا اینطور نیست. اگر چه زینه بندی بالا یک پیش شرط برای صحت بالا است اما آن را تضمین نمی کند. 

X