bukanpipebukanpipebukanpipe
۰۴۴-۴۶۴٣٣۴۴۴,۵
آذربایجان غربی - بوکان- کیلومتر ١۰ جاده میاندواب
bukanpipebukanpipebukanpipe

آشنایی با دبی

اطلاعات فنی

آشنایی با دبی

به مقدار آبي که در يک ثانيه از يک منبع آب (چاه، چشمه، قنات، رودخانه، کانال و غيره) جريان پيدا مي کند دبي یا آبده مي گويند و یکی از واحدهای آن لیتر در ثانیه است .
الف) روش وزنى : در اين روش مقدار يک منبع آب در زمان معین اندازه گيري مي شود. ظرف خالي با وزن معین ( p1 ) را در زير جريان آب قرار داده و مدت زمان پر شدن را ( برحسب ثانیه ) مشخص مي کنيم . ظرف پر آب را وزن کرده (p2 ) و وزن ظرف خالی را از آن کم می کنیم تا وزن آب ریخته شده درون ظرف (p2-p1 ) بدست آید . دبی آب برابر است با وزن آب تقسیم بر زمان ( Q = p2-p1 / t ) چون وزن مخصوص آب ۱ است هر کیلوگرم وزن آب یک لیتر است و دبی بر حسب لیتر در ثانیه بدست می آید .
مثال : اگر وزن ظرف خالی ۵ کیلوگرم و وزن ظرف ۶۵ کیلوگرم و در مدت ۱۰ ثانیه پر شده باشد دبی آب شش لیتر درثانیه خواهد بود .
(Q= 65 – 5 / 10 = 6 )
ب) روش حجمي :
در اين روش مدت زمانی که طول میکشد تا یک ظرف با حجم معین ( مثلا یک بشکه ۲۲۰ لیتری )از آب پر شود بر حسب ثانیه ( t ) مشخص میکنیم . حجم آب ( V ) بر حسب لیتر است . دبی آب از تقسیم حجم بر زمان ( Q= V / t ) بدست می آید . مثال : اگر یک بشکه ۲۲۰ لیتری در مدت ۲۲ ثانیه پر شود دبی آب ده لیتر در ثانیه خواهد بود.
(Q= ۲۲۰/

X